Problematika bodového hodnocení řidičů (trestné body)

Systém bodového hodnocení řidičů

Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů, spáchaných porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemníchkomunikacích řidičem motorového vozidla nebo že se řidič porušování těchto povinnostínedopouští.Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem je obsahem Hlavy V zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon osilničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Přehled jednání spočívajícího v porušenívybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů zatato jednání je stanoven v příloze k tomuto zákonu.

Absolvování školení bezpečné jízdy

Školení bezpečné jízdy, po jehož úspěšném absolvování dostane řidič potvrzení o řádném ukončeníškolení bezpečné jízdy, může provádět pouze subjekt, kterému udělil příslušný krajský úřad vyššíakreditaci k provozování školení bezpečné jízdy. Absolvování školení bezpečné jízdy, na jehož základě je možné následně požádat o odečet 3 bodů, je v současné době možné ve společnosti Autodrom Most a.s. a také v Centru kurzů bezpečné jízdy v Sosnové.Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body zajednání zařazené do bodového hodnocení je obsahem Hlavy II vyhlášky č. 156/2008 Sb.

Podmínky pro následné odečtení 3 bodů

Podmínkou je podání písemné žádosti o odečtení bodů příslušnému registru řidičů(dle místa bydliště), jehož přílohou je potvrzení o řádně ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy, které nesmí být starší než 1 měsíc od podání žádosti. Řidiči nárok naodečet bodů vzniká maximálně jednou za kalendářní rok.

Další podmínkou je, že ke dni ukončení školení nemá řidič v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.Tzn., že za každý jednotlivý přestupek nebylo zaznamenáno více než 5 bodů s celkovým součtem 10 bodů za všechny přestupky. Jsou-li splněny tyto podmínky, lze jednou za kalendářní rok odečíst 3 body.Vyplněnou žádost o odečtení bodů, včetně shora uvedené povinné přílohy, předloží žadatel na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP).V případě, že bude registru řidičů, po podání žádosti o odečtení 3 bodů, před provedením záznamu v registru řidičů odečtení bodů, dodatečně oznámena skutečnost, ze které bude zřejmé, že k osobě žadatele bylo ke dni ukončení školení bezpečné jízdy pravomocně rozhodnuto o přestupku, nebo trestném činu, v jehož důsledku žadatel dosáhl více než 10 bodů, nebo který byl ohodnocený 6 a více body, nebo za který byl žadateli uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nárokna odečet 3 bodů z dosaženého počtu bodů žadateli nevzniká a žádost žadatele správní orgán rozhodnutím zamítne. V případě, že bude taková skutečnost správnímu orgánu oznámena po vyhovění žádosti a provedení záznamu o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů, zakládá taková skutečnost důvod pro obnovu řízení podle ustanovení§ 100 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidelné lékařské prohlídky pro řidiče

Pravidelné lékařské prohlídky pro řidiče §87 zák.č. 361/2000Sb. (ve znění pozdějších předpisů)

Běžný řidič

  • věk 60, 65, 68 let a dále každé 2roky.
  • K lékařské prohlídce se musí řidič dostavit vždy nejdříve 6 měsíců před dovršením shora uvedeného věku a nejpozději v den dovršení věku.

Řidič vpřísnějším režimu

  • Řidič, u kterého je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě
  • Řidič, u kterého je řízení vozidla předmětem samostatně výdělečné činnosti
  • Řidič, který řídí vozidla zařazenádo skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1, D1+E
  • Řidič vozidla, které je opatřeno tzv. „modrým majákem“

Do věku 50 let každé 2 roky, po dovršení věku 50 let každý 1rok (první lékařské prohlídce se musí řidič podrobit před zahájením výkonu výše uvedené činnosti)