Společnost ELÁN AUTO s.r.o. je akreditovaným střediskem školení řidičů nákladní a osobní dopravy.

Profesní školení řidičů se týká těch řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E (tzn. všechna vozidla nad 3500 kg), D a D+E (i mikrobusy pro přepravu 8+1 osob)

Provádíme dle zákona č. 247/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 156/2008 Sb. tyto druhy školení:

1) Vstupní školení

 • Rozsah je 140 hodin. Vztahuje se na řidiče sk. C, C+E od 21 let a řidiče sk. D, D+E až od 24 let.
 • Školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin opravňuje řídit vozidla všech sk. C od 18 let a sk. D od 21 let.
 • Rozšiřující školení PPZŘ ze skup. C,CE na D,DE (45 hodin)
 • Rozšiřující školení PPZŘ ze skup. D,DE na C,CE (45 hodin)

Výše uvedená školení se provádí formou výuky a výcviku a jsou zakončené zkouškou z profesní způsobilosti řidičů na obecním úřadě. Po úspěšném složení zkoušky je řidiči vydán profesní průkaz, platný 5 let od data vydání.

Podmínkou účasti na školení je podaná přihláška (papírová nebo e-mailem) a platný Řidičský průkaz, v případě rozšíření také Průkaz profesní způsobilosti řidiče příslušné skupiny.

Termín školení si musíte rezervovat cca 10 dnů předem, protože akreditované školící středisko musí oznámit příslušnému KÚ + OÚ nejpozději 5 pracovních dnů před dnem termín konání školení + seznam účastníků školení.

2) Pravidelné školení

Řidič, který je držitelem Průkazu profesní způsobilosti řidiče, je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Účast je zaznamenávaná do řidičova formuláře "Potvrzení o absolvování pravidelného školení", který mu bude vydán při prvním školení.

Lhůta platnosti PPZŘ se započítává od data jeho vydání a končí po uplynutí pěti let od tohoto data. Podmínkou účasti na školení je podaná přihláška (papírová nebo e-mailem), platný Řidičský průkaz a platný Průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Zákon toto pravidelné školení zahrnuje do školení podle Zákoníku práce a proto je hradí zaměstnavatel.

Upozorňuji řidiče, aby si hlídali lhůty a včas absolvovali pravidelná roční školení, aby tak předešli problémům při vydání nového PPZŘ.

Termín školení si musíte rezervovat cca 10 dnů předem, protože akreditované školící středisko musí oznámit příslušnému KÚ nejpozději 5 pracovních dnů před dnem termín konání školení + seznam účastníků školení.

 

Profesní průkaz nemusí mít řidiči:

 • vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h
 • vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami ČR
 • vozidel Hasičského a záchranného sboru ČR a jednotek dobrovolných hasičů
 • vozidel zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv
 • vozidel civilní obrany a báňské záchranné služby
 • vozidel ve zkušebním provozu
 • vozidel autoškoly a školících středisek řidičů
 • vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče
 • vozidel používaných pro vlastní potřeby
 • zemědělské a lesnické traktory
 • řidiči taxislužby