Problematika bodového hodnocení řidičů (trestné body)

Systém bodového hodnocení řidičů

Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů, spáchaných porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemníchkomunikacích řidičem motorového vozidla nebo že se řidič porušování těchto povinnostínedopouští.Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem je obsahem Hlavy V zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon osilničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Přehled jednání spočívajícího v porušenívybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů zatato jednání je stanoven v příloze k tomuto zákonu.

Absolvování školení bezpečné jízdy

Školení bezpečné jízdy, po jehož úspěšném absolvování dostane řidič potvrzení o řádném ukončeníškolení bezpečné jízdy, může provádět pouze subjekt, kterému udělil příslušný krajský úřad vyššíakreditaci k provozování školení bezpečné jízdy. Absolvování školení bezpečné jízdy, na jehož základě je možné následně požádat o odečet 3 bodů, je v současné době možné ve společnosti Autodrom Most a.s. a také v Centru kurzů bezpečné jízdy v Sosnové.Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body zajednání zařazené do bodového hodnocení je obsahem Hlavy II vyhlášky č. 156/2008 Sb.

Podmínky pro následné odečtení 3 bodů

Podmínkou je podání písemné žádosti o odečtení bodů příslušnému registru řidičů(dle místa bydliště), jehož přílohou je potvrzení o řádně ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy, které nesmí být starší než 1 měsíc od podání žádosti. Řidiči nárok naodečet bodů vzniká maximálně jednou za kalendářní rok.

Další podmínkou je, že ke dni ukončení školení nemá řidič v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.Tzn., že za každý jednotlivý přestupek nebylo zaznamenáno více než 5 bodů s celkovým součtem 10 bodů za všechny přestupky. Jsou-li splněny tyto podmínky, lze jednou za kalendářní rok odečíst 3 body.Vyplněnou žádost o odečtení bodů, včetně shora uvedené povinné přílohy, předloží žadatel na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP).V případě, že bude registru řidičů, po podání žádosti o odečtení 3 bodů, před provedením záznamu v registru řidičů odečtení bodů, dodatečně oznámena skutečnost, ze které bude zřejmé, že k osobě žadatele bylo ke dni ukončení školení bezpečné jízdy pravomocně rozhodnuto o přestupku, nebo trestném činu, v jehož důsledku žadatel dosáhl více než 10 bodů, nebo který byl ohodnocený 6 a více body, nebo za který byl žadateli uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nárokna odečet 3 bodů z dosaženého počtu bodů žadateli nevzniká a žádost žadatele správní orgán rozhodnutím zamítne. V případě, že bude taková skutečnost správnímu orgánu oznámena po vyhovění žádosti a provedení záznamu o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů, zakládá taková skutečnost důvod pro obnovu řízení podle ustanovení§ 100 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidelné lékařské prohlídky pro řidiče

Pravidelné lékařské prohlídky pro řidiče §87 zák.č. 361/2000Sb. (ve znění pozdějších předpisů)

Běžný řidič

  • věk 60, 65, 68 let a dále každé 2roky.
  • K lékařské prohlídce se musí řidič dostavit vždy nejdříve 6 měsíců před dovršením shora uvedeného věku a nejpozději v den dovršení věku.

Řidič vpřísnějším režimu

  • Řidič, u kterého je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě
  • Řidič, u kterého je řízení vozidla předmětem samostatně výdělečné činnosti
  • Řidič, který řídí vozidla zařazenádo skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1, D1+E
  • Řidič vozidla, které je opatřeno tzv. „modrým majákem“

Do věku 50 let každé 2 roky, po dovršení věku 50 let každý 1rok (první lékařské prohlídce se musí řidič podrobit před zahájením výkonu výše uvedené činnosti)

Bodově hodnocené přestupky

No car trouble is more catastrophic than a brake trouble. Brakes are the ones with the power to make your car stop. Its regular inspection and speedy brake repairs at the slightest hint of a problem can actually be a lifesaver. However, not all brake repair providers have the right credibility and reputation attached to their name. However, with us at Auto, you can be assured to reach the ultimate destination for all things brake.

Číst více: „Bodově hodnocené přestupky“

AUTO ELAN s..r.o. Legislativa 0 komentářů