Problematika bodového hodnocení řidičů (trestné body)

Systém bodového hodnocení řidičů

Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů, spáchaných porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemníchkomunikacích řidičem motorového vozidla nebo že se řidič porušování těchto povinnostínedopouští.Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem je obsahem Hlavy V zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon osilničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Přehled jednání spočívajícího v porušenívybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů zatato jednání je stanoven v příloze k tomuto zákonu.

Absolvování školení bezpečné jízdy

Školení bezpečné jízdy, po jehož úspěšném absolvování dostane řidič potvrzení o řádném ukončeníškolení bezpečné jízdy, může provádět pouze subjekt, kterému udělil příslušný krajský úřad vyššíakreditaci k provozování školení bezpečné jízdy. Absolvování školení bezpečné jízdy, na jehož základě je možné následně požádat o odečet 3 bodů, je v současné době možné ve společnosti Autodrom Most a.s. a také v Centru kurzů bezpečné jízdy v Sosnové.Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body zajednání zařazené do bodového hodnocení je obsahem Hlavy II vyhlášky č. 156/2008 Sb.

Podmínky pro následné odečtení 3 bodů

Podmínkou je podání písemné žádosti o odečtení bodů příslušnému registru řidičů(dle místa bydliště), jehož přílohou je potvrzení o řádně ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy, které nesmí být starší než 1 měsíc od podání žádosti. Řidiči nárok naodečet bodů vzniká maximálně jednou za kalendářní rok.

Další podmínkou je, že ke dni ukončení školení nemá řidič v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.Tzn., že za každý jednotlivý přestupek nebylo zaznamenáno více než 5 bodů s celkovým součtem 10 bodů za všechny přestupky. Jsou-li splněny tyto podmínky, lze jednou za kalendářní rok odečíst 3 body.Vyplněnou žádost o odečtení bodů, včetně shora uvedené povinné přílohy, předloží žadatel na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP).V případě, že bude registru řidičů, po podání žádosti o odečtení 3 bodů, před provedením záznamu v registru řidičů odečtení bodů, dodatečně oznámena skutečnost, ze které bude zřejmé, že k osobě žadatele bylo ke dni ukončení školení bezpečné jízdy pravomocně rozhodnuto o přestupku, nebo trestném činu, v jehož důsledku žadatel dosáhl více než 10 bodů, nebo který byl ohodnocený 6 a více body, nebo za který byl žadateli uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nárokna odečet 3 bodů z dosaženého počtu bodů žadateli nevzniká a žádost žadatele správní orgán rozhodnutím zamítne. V případě, že bude taková skutečnost správnímu orgánu oznámena po vyhovění žádosti a provedení záznamu o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů, zakládá taková skutečnost důvod pro obnovu řízení podle ustanovení§ 100 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidelné lékařské prohlídky pro řidiče

Pravidelné lékařské prohlídky pro řidiče §87 zák.č. 361/2000Sb. (ve znění pozdějších předpisů)

Běžný řidič

  • věk 60, 65, 68 let a dále každé 2roky.
  • K lékařské prohlídce se musí řidič dostavit vždy nejdříve 6 měsíců před dovršením shora uvedeného věku a nejpozději v den dovršení věku.

Řidič vpřísnějším režimu

  • Řidič, u kterého je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě
  • Řidič, u kterého je řízení vozidla předmětem samostatně výdělečné činnosti
  • Řidič, který řídí vozidla zařazenádo skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1, D1+E
  • Řidič vozidla, které je opatřeno tzv. „modrým majákem“

Do věku 50 let každé 2 roky, po dovršení věku 50 let každý 1rok (první lékařské prohlídce se musí řidič podrobit před zahájením výkonu výše uvedené činnosti)

Co nás čeká za změny od 19.1.2013

It’s common for any car owner to go for a normal car wash in his home using soap and water. However, while this is ok, one should get a professional car washing done by a competent and reputed professional likeAuto more often than not. It actually offers you several advantages like:- At Auto, highly sophisticated cleaning equipments and harmless washing solvents are used which gives you a more thorough cleaning using less water than a regular driveway or pavement cleaning.

Číst více: „Co nás čeká za změny od 19.1.2013“

AUTO ELAN s..r.o. Nezařazené

Digitální tachograf

Nice cars or ‘green cars’, as they are popularly known, are fast leaving the fuel-powered cars far behind since it offers many advantages like low gasoline costs, comparatively low maintenance costs and ‘zero emission’ factor. Lacking any combustion engine, they are operated through batteries and electric motors. However they too require to be looked after. Auto provides the best electric car services facilities to ensure that it glides.

Číst více: „Digitální tachograf“

AUTO ELAN s..r.o. Nezařazené